Shyam Sukh Shyam Sukh (Komal) Feb 01, 2006

80.00

श्याम सुख श्याम सुख
श्याम सुख कोमल॥
Shyam sukh Shyam sukh
Shyam sukh komal.
The eternal light of happiness is absolutely refined.