Shyam Guru Shyam Guru Shyam Gurudayv 1983

0.00

श्याम गुरु श्याम गुरु,
श्याम गुरुदेव॥
Shyam Guru, Shyam Guru,
Shyam Gurudayv.
Glory to the Eternal Gurudayv, Shyam.