Deekhay-Deekhay, Shyamahin Shyamahin Deekhay May 22, 2002

80.00

दीखे-दीखे, श्यामहिं श्यामहिं दीखे।
सखी री मुझको श्यामहिं श्यामहिं दीखे॥
Deekhay-deekhay,
Shyamahin Shyamahin deekhay.
My dear friend, something has happened to me that I see the blue Shyam everywhere.