Ayam Aatmaa Brahm Sumir (Doha) April 28, 1980

80.00

अयम् आत्मा ब्रह्म सुमिर लो।
तत् त्‍वमऽसि का सुमिरण कर लो॥१॥
Ayam aatma Brahm sumir lo
Tat twam-asi kaa sumiran kar lo.
1. Please remember Ayam Aatma Brahm; and remember Tat Twam Asi, thou art That.